Obchodné podmienky

TakeCareCreative s.r.o. IČO:45973571 DIČ:2023167795
Horné Predmestie 212/8 Svätý Jur
90021

1. Vymedzenie pojmov

predávajúci – prevádzkovateľ internetového obchodu www.dizajntricko.sk
kupujúci – fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim tovar – produkty alebo služby v ponuke internetového obchodu www.dizajtricko.sk
objednávka – kúpna zmluva na základe ktorej je realizovaný predaj tovaru

2. Objednávka

Objednávka kupujúceho je návrhom kúpnej zmluvy a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu kupujúceho i predávajúceho s týmto návrhom (záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho). Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti.

Kúpna zmluva, na základe ktorej je realizovaný predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu, vzniká vložením tovaru do košíka a odoslaním vyplneného formulára elektronickej objednávky kupujúcim predávajúcemu.

Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami, vrátane reklamačných podmienok, a že s nimi súhlasí. Na tieto obchodné podmienky a reklamačný poriadok je kupujúci dostatočným spôsobom samotným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť.

V objednávke musia byť vyplnené tieto údaje:

– identifikačné údaje kupujúceho (t.j. meno a priezvisko, presná a úplná adresa bydliska, e-mailová adresa, telefónne číslo),

– špecifikácia objednaného tovaru (t.j. číslo a názov tovaru, veľkosť, farba a pod.) a jeho množstvo (t.j. počet objednaných kusov). Počet kusov je možné jednoducho upraviť kliknutím na znamienko plus alebo mínus v stĺpci Kusov vedľa čísla.
– cena a spôsob platby za tovar,

– miesto dodania tovaru.

Na objednávku kupujúceho, ktorá neobsahuje údaje nevyhnutné na plnenie zmluvy a dodanie tovaru, predávajúci neprihliada. Uzavretie kúpnej zmluvy bude kupujúcemu potvrdené zaslaním stručnej správy na e-mailovú adresu, ktorú uvedie v objednávke.

Info: Presné znenie obchodných podmienok zo dňa vytvorenia Vašej objednávky Vám v prípade záujmu zašleme E-mailom prípadne iným spôsobom.

Všetky objednávky prijaté týmto obchodom sú záväzné. Objednávku možno zrušiť pred jej expedíciou. V prípade, že nebude objednávka zrušená do doby pred expedíciou, a bude expedovaná, môže byť po objednávateľovi požaduje náhrada nákladov spojená s expedíciou tovaru. O prijatí objednávky ste automaticky informovaný elektronickou poštou – e-mailom. V detaile každého výrobku aj v potvrdení objednávky je predpokladaná dodacia lehota tovaru, ktorý nebol skladom. Pri každej položke je zobrazené, či je tovar na sklade alebo nie. Pokiaľ tovar nie je na sklade, alebo sklade dodávateľa, budeme Vás bezodkladne informovať o ďalšom termíne dodania

3. Storno objednávky

a) Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu a to do vyexpedovania objednaného tovaru zo skladu TakeCareCreative s.r.o., emailom na adresu: email@dizajntricko.sk . Informácia o vyexpedovaní bude kupujúcemu odoslaná emailom. Kupujúci je povinný v oznámení o storne objednávky uviesť číslo objednávky, meno, e-mail a popis objednaného tovaru. V prípade storna objednávky uvedeného v bode a) tohto článku, predávajúci neúčtuje kupujúcemu žiadne poplatky súvisiace so zrušením objednávky. V prípade, že kupujúci zaplatil predávajúcemu kúpnu cenu, alebo jej časť v čase do zrušenia objednávky, predávajúci vráti už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť v najkratšom možnom čase od zrušenia objednávky prevodom na bankový účet kupujúceho.

***Nie je možné stornovať objednávku s vlastným motívom, vlastným textom alebo s vlastnou fotkou. Aj pri bežnom tričku s potlačou si Vy vyberáte, akú potlač, na akú farbu trička, na akú veľkosť trička a na aký typ trička Vám dáme. Každé tričko tlačíme špeciálne pre Vás. Ide teda o predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho a určeného osobitne pre jedného kupujúceho. Keďže takéto výrobky nie je možné vrátiť ani vymeniť, prosíme Vás, aby ste si pri objednavaní dobre zvážili veľkosť trička, strih, farbu a podobne. Berte prosím do úvahy aj 7% toleranciu v nami uvádzaných rozmeroch.

b) Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v prípade, ak kupujúci uviedol na objednávke nepravdivé alebo zavádzajúce osobné údaje, alebo ak sa tovar už nevyrába alebo nie je na sklade alebo sa výrazným spôsobom zmenila jeho veľkoobchodná cena. V takomto prípade bude neodkladne informovať kupujúceho za účelom dohodnutia ďalšieho postupu. V prípade zrušenia objednávky predávajúci neúčtuje kupujúcemu žiadne poplatky súvisiace so zrušením objednávky. V prípade, že kupujúci už zaplatil predávajúcemu kúpnu cenu, alebo jej časť v čase do zrušenia objednávky, predávajúci vráti už zaplatenú kúpnu cenu, alebo jej časťnajkratšom možnom čase od zrušenia objednávky prevodom na bankový účet kupujúceho.

Ak urobíte storno objednávky do 12 hodín, považujeme objednávku za zrušenú. Storno môžete poslať e-mailom prípadne vykonať telefonicky. Pri zrušení objednávky je nutné uviesť Vaše meno, e-mail a číslo objednávky.

4. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

a) Kupujúci je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do štrnástich (14) kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru, ak nejde o predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho a určeného osobitne pre jedného kupujúceho (t.j. ak ide o tričko bez potlačeného motívu alebo inak upravené). Odstúpením kupujúceho od zmluvy sa zmluva ruší od začiatku. Pre odstúpenie od zmluvy v zákonom stanovenej lehote sa vzťahujú nasledujúce podmienky:

– zámer odstúpiť od zmluvy oznámi kupujúci predávajúcemu čo najskôr a to písomne e-mailom na email@dizajntricko.sk, alebo poštou na našu adresu, spolu s tovarom, kópiou faktúry a číslom účtu pre vrátenie peňazí. Na tento účel môže kupujúci použiť náš formulár (nie je to však podmienkou).

-tovar zašle kupujúci doporučene, nie však na dobierku

b) V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý nie je použitý a nie je poškodený alebo neúplný, vráti predávajúci kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu v plnej výške v lehote 7 pracovných dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia tovaru predávajúcemu bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim.

c) V prípade, že kupujúci nesplní povinnosť uvedenú v 4a) týchto obchodných podmienok, odstúpenie od kúpnej zmluvy nie je platné a účinné a predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu a zároveň má nárok na úhradu nákladov, spojených s odoslaním tovaru naspäť kupujúcemu.

5. Dodacie podmienky

a) Dodanie objednaného tovaru bude realizované v čo najkratšom termíne, podľa prevádzkových možností predávajúceho. Termín vybavenia objednávky je obvykle do 1-4 pracovných dní od jej potvrdenia. V prípade dlhšej dodacej doby bude predávajúci kupujúceho o tejto skutočnosti neodkladne informovať.

b) Miesto odberu, resp. zaslania tovaru je stanovené kupujúcim pri objednávaní tovaru. Za vybavenie objednávky sa považuje prevzatie tovaru kupujúcim. Dopravu na adresu doručenia zabezpečuje predávajúci. Zásielka s tovarom vždy obsahuje daňový doklad (doklad o kúpe tovaru).

c) Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré uviedol v objednávke. Termín, kedy predávajúci zásielku expedoval, oznámi kupujúcemu e-mailom.

6. Poplatky za prepravu

Spôsob platby si kupujúci vyberie pri objednávaní tovaru označením zvolenej možnosti. 1.Dobierka

a)Slovenská pošta 1.trieda – dobierka s doručením na poštu:

Slovenská pošta 1.trieda – dobierka – objednávka do 79,99€ vrátane – 3,90€ osl.od DPH

Slovenská pošta 1.trieda – dobierka – objednávka od 80€ vrátane – BEZPLATNE (80€ musí byť hodnota tovaru bez poštovného.)

Zaplatíte pri prevzatí zásielky. Doručenie na dodaciu adresu je 2až 3 pracovné dni po expedovaní. Informáciu o tom, kedy sme Vašu objednávku skompletizovali a expedovali vždy posielame e-mailom.

b)Kuriér – Platba pri doručení:

Kuriér – dobierka – objednávka do 79,99€ vrátane – 6,40€ s DPH

Kuriér – dobierka – objednávka od 80€ vrátane – BEZPLATNE (80€ musí byť hodnota tovaru bez poštovného.)

Doručenie na dodaciu adresu je spravidla do 24 hodín v pracovné dni po expedovaní. Informáciu o tom, kedy sme Vašu objednávku skompletizovali a expedovali vždy posielame e-mailom. Tričko zvyčajne potlačíme ešte v deň objednania a expedujeme nasledujúci pracovný deň.

2.Platba vopred prevodom na náš účet ( SK24 7500 0000 0040 2366 6217 ): a)Slovenská pošta 1.trieda – s doručením na poštu:

Slovenská pošta 1.trieda – objednávka do 79,99€ vrátane – 3,90€ osl.od DPH

Slovenská pošta 1.trieda – objednávka od 80€ vrátane – BEZPLATNE (80€ musí byť hodnota tovaru bez poštovného.)

Zaplatíte pri prevzatí zásielky. Doručenie na dodaciu adresu je 2až 3 pracovné dni po expedovaní. Informáciu o tom, kedy sme Vašu objednávku skompletizovali a expedovali vždy posielame e-mailom.

Kuriér – balík – objednávka do 79,99€ vrátane – 4,85 € s DPH

Kuriér – balík – objednávka od 80€ vrátane – BEZPLATNE (80€ musí byť hodnota tovaru bez poštovného.)

Po pripísaní a potvrdení Vašej platby na náš účet je doručenie na dodaciu adresu spravidla do 24 hodín v pracovné dni po expedovaní. Informáciu o tom, kedy sme Vašu objednávku skompletizovali a expedovali vždy posielame e-mailom.

Osobný odber na prevádzke vo vopred dohodnutom čase:

BEZPLATNE

Zákazník je povinný prekontrolovať a prevziať zásielku iba ak nie je nijako poškodený vonkajší obal. V prípade poškodenia obalu, tovar môžete prevziať, ale je nutné uviesť výhrady emailom na email@dizajntricko.sk Okamžite po prevzatí zásielky tovar prezrite a skontrolujte kompletnosť balenia, v prípade poškodenia tovaru alebo neúplnosti zásielky túto skutočnosť nahláste na e-mailovej adrese email@dizajntricko.sk .Na reklamácie mechanického poškodenia výrobku, prípadne neúplnosť zásielky, ktoré nebudú nahlásené ihneď, najneskôr do 12 hodín nebude braný ohľad vzhľadom na prepravné podmienky prepravcu!

Pri objednávke do zahraničia predávajúci vypočíta poštovné individuálne, podľa hmotnosti zásielky a štátu, do ktorého zásielku posiela. Pri zásielke do zahraničia je platbu nutné zrealizovať vopred, na základe predávajúcim zaslanej proforma faktúry.

7. Záruka, reklamácie a servis

a) V balíku vždy nájdete daňový doklad. Záručná doba je 24 mesiacov odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy, pokiaľ nie je pre konkrétne prípady stanovená záručná doba iná, a plynie odo dňa prevzatia tovaru a potvrdenia potrebných dokumentov súvisiacich s tovarom oprávnenou osobou.

b) Kupujúci je povinný reklamáciu bezodkladne uplatniť u predávajúceho, a to ihneď po zistení závady, inak kupujúcemu zaniká právo voči predávajúcemu na bezplatné odstránenie vady.

c) Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho záruku len na tovar, ktorý vykazuje vady, ktoré zavinil výrobca, dodávateľ alebo predávajúci, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u predávajúceho.

d) Počas záručnej doby má kupujúci právo na bezplatné odstránenie vady po predložení tovaru, oprávnenému zástupcovi predávajúceho spolu s dokladom o zaplatení a stručným popisom závady.

e) Právo na záruku zaniká v prípade, že k závade došlo mechanickým poškodením výrobku spôsobeným kupujúcim, nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru, používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu tovaru, zanedbaním starostlivosti o tovar, poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, všeobecnými zásadami, alebo iným porušením záručných podmienok. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby spôsobené živelnou pohromou a uplynutím záručnej doby tovaru. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo ich častí) spôsobené používaním.

Návod na pranie:

– prať pri max. teplote 30° C vyvrárené naruby

– nesušiť v sušičke

– nečistiť chemicky

– nebieliť

– žehliť pri nízkej teplote (nikdy nežehliť samotnú potlač ani priamo ani z opaku)

– pri praní nepoužívať aviváž ani bielidlo

– pozor aj na obsah bielidla alebo aviváže v pracích prostriedkoch. Niektoré pracie prostriedky už aviváž alebo bielidlo v sebe obsahujú. Farba potlače s bielidlom alebo s avivážou chemicky reaguje ! Výsledkom môžu byť vyblednuté škvrny, akoby mramorový efekt.

*** Prirodzená vlastnosť potlače je, že praním bledne. Táto vlastnosť vyplýva z technológie a nie je možné ju eliminovať. Preto to nemôže byť predmetom reklamácie.

*** Všetky naše tričká sa lisujú pri veľmi vysokej teplote. Na čerstvom tričku môže byť viditeľný „vyžehlený štvorec“. Termolis má tvar štvorca, časť látky trička ktorá bola v termolise je žehlená na rozdiel od zvyšných častí trička.

*** Zobrazené tričká pri jednotlivých produktoch sú len počítačom vytvorené ilustračné makety. Potlač na makete je väčšia a pri tvorení treba prihliadať aj na tvar trička na tele osoby.V skutočnosti je veľkosť potlače maximálne rozmer 40cmx60cm. Rozmer 40cmx60cm je najväčšia
veľkosť na ktorú na jednu potlač vieme dosiahnuť. Potlač je možná aj cez švy, tam však môže dôjsť k deformácii grafiky. f) Reklamovaný výrobok je nutné zaslať späť poštou, na našu adresu, pokiaľ predávajúci neurčí inak.

Adresa: TakeCareCreative s.r.o., Horné Predmestie 212/8, 90021 Svätý Jur.

Reklamovaný výrobok prevezmeme aj osobne v prevádzke TakeCareCreative s.r.o. Jesenského 2, Pezinok, a to po predchádzajúcej e-mailovej alebo telefonickej dohode.

g) Predávajúci alebo určená osoba vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme zvolenej predávajúcim, napr. vo forme e-mailu alebo v písomnej podobe. Ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie.

h) Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie do 3 dní od začiatku reklamačného konania (deň prijatia reklamovaného tovaru), v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru najneskôr do 30 dní odo dňa začiatku reklamačného konania. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie predávajúci alebo určená osoba reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar.

Práva kupujúceho pri uplatnení reklamácie:

– Pri odstrániteľnej chybe má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. O spôsobe odstránenia chyby rozhoduje predávajúci a je povinný chybu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže požadovať namiesto odstránenia chyby (opravy) výmenu chybnej veci za bezchybnú, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť chyby.

– Pri výskyte neodstrániteľnej chyby, ktorá bráni riadnemu užívaniu veci na daný účel, má kupujúci právo buď na výmenu veci alebo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí).

– V prípade, že má vec súčasne najmenej tri rôzne odstrániteľné chyby, pričom každá z nich bráni v riadnom užívaní, má spotrebiteľ právo na výmenu tovaru alebo na vrátenie peňazí. To isté právo má aj vtedy, ak sa rovnaká chyba, aká bola najmenej dvakrát opravovaná, vyskytne tretíkrát v záručnej dobe.

Reklamácia sa považuje za vybavenú – ak sa ukončí reklamačné konanie odovzdaním opraveného výrobku, výmenou výrobku, vrátením kúpnej ceny výrobku, vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.
Postup reklamácie:

Pri uplatňovaní reklamácie dodržujte prosím nasledujúci postup:

1) Pošlite e-mail na našu adresu email@dizajntricko.sk, kde uvediete Vaše meno a adresu, názov výrobku, číslo faktúry a popis závady.

2) Pošlite tovar na našu adresu TakeCareCreative s.r.o., Horné Predmestie 212/8, 90021 Svätý Jur spolu s popisom závady a kópiou faktúry. Ak sa adresa dodania opraveného výrobku bude líšiť s adresou na faktúre je nutné uviesť aktuálnu adresu a e-mailový kontakt. Je potrebné uviesť aj číslo bankového účtu na ktorý pošleme peniaze ak bude reklamácia vybavená týmto spôsobom.

8. Alternatívne riešenie sporov

a)Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na email@dizajntricko.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.

b)Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platforiem alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na: http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s

c)Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

9. Osobné údaje

Vytvorením objednávky každý kupujúci súhlasí so správou, spracovaním a uchovaním svojich osobných údajov v spoločnosti TakeCareCreative s.r.o., Horné Predmestie 212/8 ,Svätý Jur ,9021. Poskytnutie údajov je dobrovoľné a bez dôsledkov s tým, že tieto údaje môžu byť spracované pre účely databázy klientov v zmysle Zák. č. 428/2002 Zb. o ochrane osobných údajov. Súhlas je daný na dobu neurčitú a podľa § 20 ods. 3 cit. zákona je ho možné kedykoľvek písomne odvolať.

10. Záverečné ustanovenia

Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Zákona o elektronickom obchode, Zákona o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa, Zákona o ochrane spotrebiteľa 634/1992 Zb.“ v znení neskorších zákonných úprav. Prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka.

Pred vytvorením objednávky si prosím podrobne preštudujte obchodné podmienky a oboznámte sa s nimi v plnom rozsahu. V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať.

***Zobrazené farby na obrázkoch, farby tričiek aj farby tlače sa od skutočnosti môžu odlišovať v závislosti od typu zobrazovacieho zariadenia ktoré nakupujúci používa. Nie je možné dosiahnuť zhodu obrázku s už hotovým vytlačeným tričkom ani čo sa týka farebnosti ani proporčne na 100%. Vyhradzujeme si právo na farbu definovanú v grafike priamo a tým vo výslednej tlači!

***Rozmery na našej stránke uvádzame so 7% toleranciou! Dĺžku trička meriame od najvrchnejšej časti krku po spodný lem vrátane. Šírku trička meriame vodorovne cez najširšie miesto na hrudi.Odporúčame použiť našu veľkostnú tabuľku.

Loading...
Share This